آدرس :شیراز خیابان تختی روبروی اداره برق تلفن 32242321-071